Biosfärområde Vätterbranterna

Vad är ett Biosfärområde?

Kanske skall vi börja med vad ett biosfärområde INTE är. Det är inte någon ny form av naturskydd; ett biosfärområde innebär inga särskilda juridiska regler eller begränsningar. Däremot finns det i Vätterbranterna en mängd skyddade naturområden. Alla biosfärområden skall nämligen vara naturunika.

Ett biosfärområde är framförallt ett område för att utveckla hållbara modeller genom samverkan. I detta ryms såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. Titta under ”Projekt i Vätterbranterna” och under ”Vår historia” så får exempel på vad det kan handla om 
– och vad vi gjort under årens lopp.

Många är frågande till varför Biosfärföreningen inte tar ställning i olika sakfrågor: ”Ni säger väl nej till planerna på gruva i Norra Kärr?” ”Ni säger väl nej till en vindkraftspark i Skärstaddalen?”. Men det är inte föreningens uppgift. Till och med en omöjlighet med tanke på de olika myndigheter, organisationer och enskilda som ingår. I de två nämnda fallen finns det för övrigt argument både för och emot. Däremot kan föreningen vara en plattform för diskussion och samtal – möten har ordnats både om gruvor och vindkraft.

Världskarta med markerade biosfärområden.

Svenska Unescorådet

Arbetet med biosfärområdena i Sverige samordnas av Svenska Unescorådet.
Unesco →

 

Man and the Biosphere Programme

På engelska heter det Man and the Biosphere.
Läs mer →

 

Agenda 2030

FN har ställde sig 2015 bakom 17 mål för att göra världen till en bättre plats att leva på fram till 2030.
Globala målen →

 

Karta över östra vätterbranterna.
Unesco Biosphere Reserve logotyp

Utvärdering

Bara för att man blivit biosfärområde en gång innebär det inte att man behåller denna status för evig tid. Biosfärområden både försvinner och tillkommer. Vart tionde år sker en utvärdering genom UNESCO. När biosfärområde Östra Vätterbranterna fyllde tio 2022 gjordes en omfattande rapport om vad som hänt sedan starten.

 

 

 

Fokusområden

I Vätterbranterna har vi bestämt att verka genom sex olika fokusområden. Detta utifrån det biosfärprogram som antagits. Det är frågor och perspektiv som vi tycker är extra viktiga för oss. De sex fokusområdena är: Biosfärakademin, Energi och klimat, Gastronomisk region, Levande landskap, Turism och friluftsliv samt Varumärke Östra Vätterbranterna.

 

 

 

Samverkan

Samverkan är ett lätt slitet ord, det har närmast blivit en klyscha. Ändå är det grunden för arbetet i biosfärområdet. Under årens lopp har det samverkats på en rad sätt: mellan markägare och naturvård, med myndigheter och organisationer, med kommuner, regionen, skolor, företag, bostadsbolag och kulturaktörer. Biosfärområde Östra Vätterbranternas arbete bygger helt enkelt på samverkan.

Foto på en karta

Husqvarna museums fasad.

 

Vätterbranterna – lokalt och levande

Vår Historia

Projektet Östra Vätterbranterna startade 1998 som ett forum för att lösa konflikter kring naturvärden i området. Projektgruppen samlade representanter för sju olika organisationer: Gränna Skogsgrupp, Jönköpings kommun, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Södra och Världsnaturfonden.

Med tiden fick arbetet skepnaden av ett samverkansprojekt; markägare, myndigheter och ideell naturvård sökte gemensamt och på ett konstruktivt sätt utveckla former för att kombinera bruk av jord och skog med bevarandet av landskapets naturvärden.

Utvecklingen fram till biosfärområde kan indelas i tre faser; konflikt, dialog och samverkan, på vardera cirka fem år. Gruppens ursprungliga mål, att bevara och utveckla naturvärdena, vidgades under tiden till att samtidigt också inkludera ekonomisk brukande.

I boken En underbar fredag av Roger Olsson, berättas Vätterbranternas resa från konflikt till samarbete. Med tiden önskade projektgruppen att permanenta samarbetet. Biosfärområdesmodellen ansågs bäst svara mot behoven.

Boken En underbar fredag av Roger Olsson.

Vår historia – år för år

Organisationer

Jönköpings kommun logotyp

Länsstyrelsen i Jönköpings län logotyp

Världsnaturfondens logotyp

Södra logotyp

LRF logotyp

Gränna skogsgrupp logotyp