Presentation av Hembygdsgårdarna inom
Vätterbranterna

Hakarps hembygdsförening
Hakarps Hembygdsgård och hembygdsförening finns i gamla Hakarps
socken i närhet av kyrkan.
Föreningen verkar för att
– natur- och kulturminnen bevaras och försvaras
– nyanläggningar och omdaningar i Hakarp utförs med hänsyn till
landskapet, omgivande natur och invånarnas intressen
– kunskapen om och samhörigheten till hembygden främjas
Hembygdsgården är en samlingsplats. Gården kan även hyras av
medlemmar för familjehögtider mm.
Ebbes kraftstation i Huskvarnafallen byggdes 1902 av Munksjö
pappersbruk. Anläggningen som lades ned 1967 är i dag
kraftverksmuseum och visas efter överenskommelse.
hembygd.se/hakarp
Facebook: Hakarps Hembygdsförening
Skärstad hembygdsförening
Skärstad hembygdsförening bildades 1961. Det började med att
föreningen fick ett lokomotiv som gått på JGJ (Jönköping Gripenbergs
Järnväg) som man byggde ett lokstall till.
Aktiviteterna idag är desamma som grundarna beskrev, att sköta om
lokomotivet, att anordna en utomhusfest för bygdens folk varje sommar,
att vartannat år utge en bok om bygden och att utforska torp och
backstugor. Naturligtvis görs det mycket mer i dag. Quizkvällar, café
vissa söndagar och skolbarn i låg- och mellanstadiet kommer en halvdag
under hösten och får kunskap om sysslor och aktiviteter från förr.
Föreningen har också en fastighet i nordöstra Skärstad, Hägnen, som är
ett uppskattat utflyktsmål. Alla hus är öppna för besökare. Dit finns ingen
väg och ingen elektricitet finns i husen. En familj med sex barn bodde där

och försörjde sig på att tillverka varor som behövdes i den omgivande
bygden. Det fanns en ko, en gris och några hönor och så odlades det
spannmål och potatis.
hembygd.se/skarstads-hembygdsforening
Facebook: Skärstad Hembygdsförening

Visingsö
Visingsö hembygdsförening fyller 100 år 2025. Medlemsantalet ligger på
något över 250 personer. Föreningen har den gamla prästgården som
Hembygdsgård med öppet under helgerna i juni, juli och augusti. Där sker
de årliga aktiviteterna såsom valborgsmässofirande, kyrkkaffe,
nationaldagsfirande, midsommarfirande, höstmarknad och
julgransmarknad. På sommaren seglar de tre byabåtarna och i Kungsladan
finns en jordbruksutställning. Visingsös historia dokumenteras i bild och
text, även på föreningens hemsida.
visingsohembygdsforening.com
Facebook: Visingsö (ÖA) Då & Nu

Ölmstad
Ölmstad Hembygdsförening bildades i oktober 1940 på en
hembygdsafton i Ölmstad sockenstuga. Redan från början nämndes
Klockaregården som tänkbar Hembygdsgård. Tanken var att stugan skulle
ligga i anslutning till Stora landsvägen eller riksettan som blev det nya
namnet på vägen 1945. Efter en livlig debatt i Kyrkostämman beslöt man
1948 att låta hembygdsföreningen disponera de båda flygelbyggnaderna.
1967 fick föreningen dispositionsrätt till mangårdsbyggnaden och efter
reparationer togs den i bruk 1973. Överlåtelsen av hela fastigheten
Klockaregården, från kyrkan till Hembygdsföreningen, blev klar i februari
2017. Huvudbyggnaden är från mitten av 1700-talet och inom fastigheten
finns i dag nio byggnader av olika slag. Utöver detta äger man även de

gamla Kyrksatallarna med en mängd föremål från gamla tiders jordbruk,
fiske, vinteraktiviteter och matberedning.
I dag bedriver föreningen en bred verksamhet. Berättarkvällar, Quiz, torp-
och byavandringar, midsommarfirande, sommarcafé med varierande
teman och skördefest. Föreningen har drygt 600 medlemmar.
hembygd.se/olmstad
Facebook: Ölmstad Hembygdsförening
Adelöv och Linderås
1951 konstituerades föreningen. Förste ordförande blev kyrkoherde Erik
Ringqvist. Linderås kommun bidrog med 1.000 kr. Föreningens första
sommarfest hölls i Tärenäsparken vid Noen den 2 sep 1951. Fru Ingeborg
Bogeman på Botorp skänkte ett markområde i Tärenäs där hembygdsföreningens
byggnader kunde uppföras. Under 50- och 60-talen inköptes ytterligare mark i
anslutning till gåvan och omfattar nu den vackra Tärenäsparken med badplats.
Under tiden har även Adelövs socken involverats i föreningen.
Hembygdsgårdens mangårdsbyggnad och bod kommer från Fruktnöte Norrgård
i Linderås. Den har använts som bostadshus och ambulerande skola. Det finns
även ryggåsstuga, smedja och lövlada.
Berättarkvällar, städdag, vårmarknad, nationaldagsfirande, prova på med
skolbarn, sommarkul och midsommarfirande är några av de verksamheter som
erbjuds. I juli ordnas både slåttergille och sommarfest.
På hösten genomförs hantverksmarknad och äppeldag med pomolog på plats. I
samband med föreningens 70-årsjubileum 2021 gjordes en jubileumstidning där
många invånare i Adelöv och Linderås skrev ner historia från socknarna.
Framtidsplanen är att starta en aktiv hemsida för föreningen, fortsätta med
torpinventering och sätta upp den ladugård som föreningen fått till skänks.
Facebook: Adelöv och Linderås hembygdsförening
Järsnäs
Järsnäs hembygdsförening bildades den 13 oktober 1951. Det var ett möte
i Ryds skola och hundratal sockenbor hade mött upp . Anledningen var att

Karl Fornander i Bodanäs hade skänkt en gammal stuga som enligt
donatorns önskan skulle uppföras i närheten av Bodanäs.
Simon Johansson i Stockaryd hade upplåtit en av de vackraste platserna i
Järsnäs på krönet av stockerydsbacken för ändamålet. Stugan uppfördes
där 1953. En bod, skänkt av Maja och Gunnar Thulin i Signesbo,
uppsattes 1962, och den nuvarande huvudbyggnaden, en gammal
mangårdsbyggnad från Signesbo, skänkt av Karin och Valter Pettersson,
uppfördes 1968.
Det finns en omfattande torpinventering som genomförts som dragit stort
intresse. Även två böcker har givits ut där man kan läsa om hembygdens
historia från forntid till nutid och Järnäs sockenbok.
Idag har föreningen cirka 130 medlemmar.
Föreningen arrangerar öppet hus, byavandring och studieresa. Hembygdsgården
upplåts även till friluftsgudstjänster.
Hembygdsgårdens byggnader och trädgård sköts gemensamt av föreningens
medlemmar.
hembygd.se/jarsnashembygdsforening
Facebook: Järsnäs hembygdsförening

Örserum
Örserums Hembygdsförening startade 1947. Hembygdsgården ligger
vackert med utsikt mot sjön Ören.
Föreningen bedriver olika aktiviteter i bygden bland annat traditionellt
Valborgs- och Midsommarfirande.
Valborg firas vid hembygdsgården. Denna kan också hyras ut till olika
festligheter och sammanträden.
Midsommar firas i Brunnsparken nere vid sjön Ören. Ett mycket populärt
inslag för både fastboende och alla sommargäster.

Föreningen genomför Torpvandringar ca 5 – 6 ggr per år samt
Byavandring där det berättas om olika gamla som nya byggnader, även
om olika verksamheter i byn.
Bokskåpet vid staketet till hembygdsgården är ett populärt inslag. Där kan
man låna, lämna eller ta en bok.

Grenna Hembygdsförening
Grenna Hembygdsförening bildades 1912 under namnet Föreningen Stadsberget
med huvudsaklig uppgift att försköna Grännaberget och där skapa ett
friluftsområde för Grännaborna.
Vid årsmötet 1916 beslutade föreningen ta upp hembygds- och museiverksamhet
på sitt program och 1925 ändrades namnet till Grenna Hembygdsförening.
I Röttle inköptes och iordningställdes två kvarnar med anor från medeltiden.
Föreningen har också byggt upp betydande samlingar av skilda föremål från
gången tid, betydande typografiskt bibliotek, omfattande bildarkiv samt
fastighetshandlingar.
Aktiviteter som årligen anordnas: Knutsdans/Julgransplundring,
Hembygdsaftnar, Tipspromenader, Torpvandringar , Nationaldagsfirande i
Braheparken och klockringning med tal på Grännaberget på julafton.
Medverkar gör man på Röttledagen och Gränna Julmarknad.
Varje år ger föreningen ut årsboken ”Ett Solvarv i Gränna” till alla medlemmar i
föreningen, som idag består av 780 personer.
www.grennahembygd.se

Rogberga hembygdsförening
Namnet är som brukligt är knutet till den socken som föreningen är
verksam i. Rogberga socken hade i äldre tid sitt centrum i kyrkbyn vid
Rogberga kyrka. När järnvägen kom i mitten av 1800-talet började ett

samhälle växa upp kring järnvägsstationen och centrum förflyttades till
det som så småningom blev Tenhults tätort.
Föreningen bildades 1943. Under de första årtiondena hade man inga
egna lokaler, men fick i början av 1960-talet möjlighet att köpa ett stycke
mark tillhörande Ingaryds gård i nordvästra utkanten av Tenhults
samhälle. Där har efter hand vuxit fram en hembygdsgård med både
ditflyttade byggnader och byggnader som byggts på plats.
Hembygdsgården används huvudsakligen på sommarhalvåret. Där finns
då utställningar, nationaldagsfirande, midsommarfirande,
musikunderhållningar mm. Under några sommarveckor är
Hembygdsgården öppen det våffelservering under veckosluten.
Föreningen har en aktiv teatergrupp som nästan årligen framför ett
teaterstycke med lokalhistorisk anknytning. För ändamålet har byggts en
scenbyggnad.
Föreningen har ett samarbete med skolan. Alla klasser i mellanstadiet får
möjlighet att besöka Hembygdsgården och uppleva saker från gångna
tider. Som tack för detta får föreningen möjlighet att använda skolans
samlingslokal för möten under vinterhalvåret.
Föreningen har drygt 300 medlemmar.
Hemsida: www.hembygd.se/rogberga
Facebook: Rogberga Hembygdsförening

Svarttorp
Svarttorps Hembygdsförening syftar till att samla medlemmar som vill
verka för att bevara och stärka hembygdskänslan i Svarttorp.

Vår hembygdsgård är den f.d. Klockaregården som ligger bredvid den
gamla kyrkogården med anor från 1100 talet.

Lekeryd
Vi är en förening som arbetar för att natur-och kulturminnen bevaras och
vi vill att kunskap och samhörighet med hembygden växer.
Lekeryds hembygdsgård ligger på Klockarvägen 6 centralt i Lekeryd.
Föreningens bildades 1947 och verkar inom Lekeryds socken. Vi har ca
200 medlemmar. Föreningens aktiviteter består i huvudsak av skötsel av
hembygdsgården och dess inventarier, torp- by- och
kyrkogårdsvandringar, planera och genomföra nationaldagsfirande och
vara medarrangör i "Jul i hembygdsgården". Det genomförs också en
inventering samt uppmärkning av torp i socknen.
Planerade aktiviteter 2024:
– Årsmöte
– För daglediga varannan onsdag, ta hand om hembygdsgården
– Studiecirkel om Nils Dacke med början i maj
– Nationaldagsfirande 6 juni
– Jul i hembygdsgården